Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolan nationella program ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Gymnasieskolans yrkesprogram ska genomföra minst 15 veckor och gymnasiesärskolans nationella program minst 22 veckor av utbildningen på en arbetsplats.

Skolan har alltid huvudansvaret för det arbetsplatsförlagda lärandet. En nyckelfaktor för god kvalitet är dock att arbetslivet och skolan samverkar.

En elev ska ha en handledare på arbetsplatsen som har nödvändiga kunskaper och som är lämplig.

Läs mer om apl på Skolverkets webbplats.