Bakgrund

Fastighetsbranschen har ett stort arbetskraftsbehov och utbildningssystemet kan inte tillgodose behovet genom det låga antal som utexamineras från utbildningsanordnare på olika nivåer. Det kommer inte in tillräckligt många nya människor in i vår bransch.

Branschen har bakåt i tiden varit en arbetsmarknad med få anställda med annan bakgrund än svensk. Genom en mer inkluderande arbetsorganisation kan man snabbare ta tillvara allas kompetenser och ge en tidig språklig träning.

I slutet av maj förra året beviljades Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FastUn) medel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden för projektet Fastighetsbranschen för nyanlända.

Validering på fler språk

Medlen från fonden ska bland annat användas till att översätta fastighetsbranschens valideringssystem FAVAL till fler språk. Fler personer med annat språk än svenska ska kunna visa sina kompetenser genom validering. I och med dessa medel kommer hela valideringssystemet att kunna användas på fem språk förutom svenska, det vill säga engelska, arabiska, persiska, somaliska och tigrinja.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har också ett avtal med Arbetsförmedlingen om en kartläggning som kan användas för att få reda på om en person är lämpad för fastighets­branschen. Det är ett första steg för att eventuellt gå vidare i valideringen.

Efter att en person har validerats är tanken att kunskaper och kompetenser ska kunna kompletteras genom exempelvis en arbetsmarknadsutbildning, för att personen sedan ska komma ut i praktik.

Handledarstöd

Fastighetsbranschen Utbildningsnämnd kommer också att satsa på en utveckling av en professionell handledarutbildning som ska ge ett öppnare mottagande av de nya svenskarna.

Fler nyanlända kommer efter validering att komma till en arbetsplats i branschen. Behovet av att ge handledarutbildning för de personer som ska leda den som praktiserar, eller är nyanställd, är stor. Genom medlen från fonden ska dessa handledare få kunskaper som underlättar nya möten. Det handlar bland annat om att kunna hantera olika etniska bakgrunder och visa tolerans inför kulturella skillnader.

Inom ramen för projektet kommer cirka 15 fastighetsföretag ges möjlighet att testa den nya handledarutbildningen med inriktning mot ett inkluderande av de nya svenskarna. Arbetet med att ta fram handledarmoduler ska göras under år 2017.

Handledarstödet ska nås från den egna arbetsplatsen och finnas tillgängligt på FastUns webbplats www.fastun.se under Medlemssidor (inloggning krävs).

Projektet Fastighetsbranschen för nyanlända pågår fram till senhösten år 2018 och målsättningen är att cirka 50 personer ska ha anställning inom branschen när det är avslutat.