Vad är GDPR?

Den 25:e maj träder EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, i kraft. GDPR ställer högre krav på hur vi som organisation behandlar dina personuppgifter och ger dig bättre möjligheter att påverka vår hantering.

Vad innebär det för mig?

I korthet innebär GDPR att du:

 • Har rätt att få mer utförlig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi ger dig sådan information i Integritetspolicyn nedan
 • Får möjlighet att, under vissa förutsättningar, begära att dina personuppgifter flyttas eller att vi begränsar behandlingen
 • Får stärkta möjligheter att ta del av dina personuppgifter och att, under vissa förutsättningar, få dem rättade eller raderade
 • Kan godkänna eller motsäga dig viss behandling som vi utför, till exempel för direktmarknadsföring

Integritetspolicy

För oss på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FastUn) är det mycket viktigt att du alltid känner dig trygg med hur vi behandlar personuppgifter. Du ska kunna känna dig säker på att vi har en korrekt och säker hantering och att vi aldrig behandlar dina personuppgifter på ett sätt som vi inte får.

Enligt gällande regler om integritet, får personuppgifter endast behandlas för specifikt angivna syften och om det finns en laglig grund för behandlingen.

I denna policy beskriver vi varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, vilken laglig grund vi stödjer behandlingen på och hur länge uppgifterna sparas. Vi beskriver även hur du kan påverka behandlingen genom att utöva dina rättigheter. Vi ger dig även information om vem hos oss du kan prata med om du har frågor om personuppgiftsbehandling samt vart du ska vända dig om du inte är nöjd med vår hantering.

FastUn är personuppgiftsansvarig för den behandling som vi bestämmer över. Vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med de aktörer som är inblandade i drift och support av exempelvis våra hemsidor där hantering av personuppgifter kan ingå.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter genom vilka vi direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer. När du exempelvis skickar e-post till oss eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev via vår hemsida, skapas personuppgifter om vi kan koppla uppgifterna till dig.

Vad är en behandling av personuppgifter?

Allt vi gör med dina personuppgifter räknas enligt tillämpliga lagar som behandlingar, det gäller oavsett om vi använder någon form av system eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är registrering, strukturering, lagring, bearbetning och radering. Att endast läsa personuppgifter är också en behandling.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev via fastun.se får vi din e-postadress. Denna, som är en personuppgift, hanteras automatiskt via Mail Chimp och samlas i en adresslista i programmet GetaNewsletter som används för att göra nyhetsbrevet. I varje nyhetsbrev finns information om hur man avanmäler sig från nyhetsbrevet, och mailadressen tas då bort från samtliga platser. Den adress som registreras för att vårt nyhetsbrev används aldrig i något annat syfte än för att skicka just FastUns nyhetsbrev.

FastUn har ett CRM-system som heter Lime där vi sparar kontaktuppgifter (endast namn, yrkestitel, företag, e-postadress och eventuellt telefonnummer) till representanter från fastighetsföretag som genom kollektivavtal är medlemmar i FastUn. Uppgifterna hämtas huvudsakligen från FORA och Folksam i samband med att arbetsgivarna avlägger kollektivavtalsavgifterna till FastUn, men de kan också härröra från branschföretags offentliga hemsidor alternativt ges till oss direkt från dig för att du önskar få information från oss. Dessa uppgifter används för att vi ska kunna ta kontakt med dig i egenskap av din yrkesroll med information om vår verksamhet, aktuella mötesplatser, kommande evenemang och verktyg som kan vara till nytta för dig.

Personuppgifter som krävs för att du ska kunna genomföra en validering i valideringsverktyget FAVAL, som görs i systemet MZ.

I vårt e-postprogram Outlook hanteras de personuppgifter som skapas genom att du skickar e-post till oss.

Dokument som innehåller personuppgifter kan ibland komma att skrivas ut. Avtal och övrig viktig dokumentation arkiveras i pärmar på vårt kansli.

Vad används uppgifterna till?

För att vi ska få behandla dina personuppgifter, krävs att vi har angivit ett uttryckligt och berättigat syfte med behandlingen. Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ursprungliga syftet. Utöver detta, måste vi ha stöd i lag, så kallad rättslig grund, för att få behandla personuppgifter.

De behandlingar av personuppgifter som vi utför, stöder vi på följande rättsliga grunder:

 1. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtalet med dig eller med din organisation. Exempelvis får vi automatisk information från FORA och Folksam i samband med att de avlägger kollektivavtalsavgifterna till FastUn. Alla kollektivavtalsanslutna företag är medlemmar i FastUn.
 2. Du har givit ditt uttryckliga samtycke till behandlingen, t.ex. när du själv aktivt anmäler dig till vårt nyhetsbrev, genomgår en validering i FAVAL eller ber om att få inbjudningar till våra regionala nätverksträffar FUR. I vissa fall frågar vi dig om ditt samtycke för en specifik behandling innan den påbörjas. I andra fall ber vi om ditt generella samtycke för återkommande behandling. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Hur samlar vi in uppgifterna?

 • Vi samlar in personuppgifter i samband med att du anmäler dig till eller deltar i något av de möten eller konferenser som vi anordnar.
 • Vi får automatisk information från FORA och Folksam i och med kollektivavtalen mellan arbetsmarknadens parter, vilka reglerar FastUns inkomster.
 • Vi samlar in personuppgifter om dig när du kontaktar oss genom vårt kansli. Uppgifterna samlas in genom att du själv skriver exempelvis e-post till oss.
 • Vi samlar in personuppgifter när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev via vår hemsida.
 • Vi samlar in personuppgifter när du väljer att svara på enkäter som skickas ut till våra medlemsföretag.
 • Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på, och från, din webbläsare.

Hur länge sparas uppgifterna?

Enligt Integritetslagstiftningen får vi inte spara personuppgifter om dig längre än vi behöver utifrån det syfte vi behandlar dem för. Vi sparar därför aldrig personuppgifter längre än nödvändigt och har alltid ett definierat syfte som har stöd i lag.

Eftersom de uppgifter som vi hanterar behandlas för olika syften, sparas de också under olika lång tid. Nedan beskriver vi några huvudregler för hur länge vi sparar personuppgifter.

 • Personuppgifter som sparas i och med att ett avtal upprättas mellan dig och oss sparas så länge som avtalet gäller, samt i 24 månader efter att avtalet har upphört. När avtalet upphör, och de 24 månaderna har löpt ut, raderar eller anonymiserar vi personuppgifterna i de system som används för att stödja avtalsförhållandet.
 • Personuppgifter som lämnas via anmälan till vårt nyhetsbrev sparas fram tills att du själv avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Information om hur du enkelt avanmäler dig finns med i varje nyhetsbrev. Vid en avanmälan raderas dina personuppgifter i alla de system som används för att skapa och skicka nyhetsbrevet.
 • Personuppgifter som sparas och hanteras i vårt CRM-system gås igenom en gång per kvartal och personuppgifter som ej har ett berättigat syfte raderas. Uppgifter raderas också löpande efter behov.
 • Personuppgifter som inkommer till oss via e-post raderas efter hand då de ej längre har ett berättigat syfte.
 • De personuppgifter vi sparar på grund av att vi har skyldighet att göra det enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut eller myndighets begäran, sparas så länge det aktuella kravet anger.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

FastUn har som regel att ej lämna dina personuppgifter vidare, varken till privatpersoner eller andra organisationer. Delningar av personuppgifter görs endast om det finns lagstöd för detta, i de fall då exempelvis en myndighet kräver det alternativt i fall då du gett oss ditt uttryckliga samtycke.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Sådan information får du i denna integritetspolicy. Om du har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta vårt kansli.

Utöver rätt till information, har du även andra rättigheter i relation till dina personuppgifter. Du kan t.ex. påverka vår behandling genom att begära utdrag, rättelse, radering och begränsning. Du har även rätt att invända mot viss behandling som vi utför samt begära ut dina personuppgifter eller begära att de flyttas.

Du kan läsa mer om respektive rättighet här nedan.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar, ett så kallat registerutdrag. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. En begäran görs genom att du skickar ett brev till oss där du anger vilka uppgifter du är intresserad av, ditt namn och personnummer, din adress och begäran ska undertecknas av dig. Du måste också skicka med en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling. Vi kommer att skicka uppgifterna du begär till din folkbokföringsadress.

Vänligen skicka din begäran till:

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
Sveavägen 31, 5 tr
111 34 Stockholm

När du skickar din begäran, är det bra att du specifikt anger vilka uppgifter du är intresserad av, t.ex avtalshandlingar, uppgifter från vårt CRM-system, e-posthistorik eller liknande. På så sätt kan vi ge dig den information som är mest relevant för dig.

Om du skickar flera begäran om registerutdrag, kan vi komma att ta ut en avgift. Registerutdraget kommer att skickas till dig inom 30 dagar från det att vi tog emot begäran. Om vi av någon anledning inte kan genomföra din begäran inom denna tidsfrist, meddelar vi dig detta.

Rätt till rättelse

Det är vårt ansvar att se till att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och relevanta. Vi vårdar därför systematiskt våra register och uppdaterar kontaktuppgifter och liknande information om dig så att vi alltid ska ha rätt uppgifter. Om du uppmärksammar att de uppgifter vi har om dig är felaktiga, du byter exempelvis e-postadress eller om vi saknar viktig information, har du rätt att få dina uppgifter rättade. Vi är tacksamma för att du hjälper oss med detta. Kontakta vårt kansli om du vill få dina uppgifter rättade.

Vårt kansli nås via telefonnummer: 08-564 806 50
Vårt kansli nås också via e-postadressen: info@fastun.se

Rätt till radering

Enligt Integritetslagstiftningen får vi inte spara personuppgifter om dig längre än vi behöver utifrån det syfte vi behandlar dem för. Läs mer om hur länge vi sparar olika former av personuppgifter i avsnittet.

Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter i följande situationer:

 • Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de har samlats in för och som vi behandlar dem för;
 • Om vi behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta;
 • Om vi inte behandlar personuppgifter i enlighet med gällande regler;
 • Om det krävs att personuppgifter raderas för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet.

Eftersom det är viktigt att vi inte raderar fel persons uppgifter, ska en begäran om radering göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska du även lämna ditt namn och personnummer, din adress och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

Vänligen skicka din begäran till:

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
Sveavägen 31, 5 tr
111 34 Stockholm

När vi får din begäran, kommer vi att göra en bedömning om det finns skäl att radera dina personuppgifter och vi kommer att meddela dig vilken bedömning vi gör. Finner vi att det finns skäl att radera dina personuppgifter kommer detta att ske skyndsamt.

Rätt till begränsning av behandling

Börjar gälla från och med 25 maj 2018
Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Eftersom det är viktigt att vi inte begränsar behandlingen av fel persons uppgifter, ska en begäran om begräsning göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska du även lämna ditt personnummer, ditt namn och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

Vänligen skicka din begäran till:

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
Sveavägen 31, 5 tr
111 34 Stockholm

Rätt till dataportabilitet

Börjar gälla från och med 25 maj 2018
Om du har lämnat dina personuppgifter till oss, har du i vissa fall rätt att få ut och ta med dig dina personuppgifter för att t.ex. flytta dem till en annan aktör.

För att du ska kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla avtalet vi har med dig. Rätten till dataportabilitet gäller inte när vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på en rättslig skyldighet.

Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om dataportabilitet göras skriftligen och undertecknas av dig. För att begära ett registerutdrag, vänligen skicka ett brev till oss där du anger vilka uppgifter du är intresserad av, ditt namn och personnummer, din adress och en av dig signerad kopia av giltig ID-handling.

Vänligen skicka din begäran till:

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
Sveavägen 31, 5 tr
111 34 Stockholm

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande integritetsskyddsregler bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande integritetsskyddsregler kan du ha rätt till skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran, begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Cookies

För att du ska få relevant information när du surfar på våra websidor samlas information in genom så kallade cookies. Du kan välja att acceptera eller inte acceptera cookies, vilket görs när du besöker våra hemsidor fastun.se och faval.info.

Personuppgiftsansvarig

FastUn är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd och FAVAL Validering AB. Vi bestämmer för vilka ändamål som behandlingen sker och hur den går till.